Srpski | English

Info

farmsoftvideo

Farm menadžment

Preuzmite brošuru:
UVOD U
FARM MENADŽMENT
(preuzmi: PDF)

uputstvooff
mojsijevoff

Programi

AgroSeminariOff
kvantasoff
AgroLinkOff
SavetnikNETOff
EduSpecijalOff
Uputstvo za upotrebu - Farmsoft S.20.10


Uvod
FarmSoft S.20.10-Agromix je aplikacioni softver za evidentiranje poslovanja poljoprivrednih gazdinstava. Cilj uvođenja ovog informacionog sistema je obezbeđivanje  informacija koje će vla­sniku ili menadžeru gazdinstva olakšati donošenje poslovnih odluka. Takođe, programski izveštaji mogu podići kvalitet usluga  angažovanih stručnih savetnika. U programu se evidentiraju finansije poljoprivrednog gazdinstva (prihodi i rashodi) i proces proizvodnje (sve radne operacije). Softver je prvenstveno namenjen vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava radi unapređenja sop­stvenog poslovanja i sertifikovanja procesa proizvodnje. Iako mu to nije primarna namena, FarmSoft omogućava i vođenje poslovnih knjiga za ona poljoprivredna gazdinstva koja imaju tu zakonsku obavezu, t.j. sadrži KEPU i PK1 knjigu.
Uputstvo za korišćenje FarmSoft S.20.10-Agromix je kreirano sa ciljem da omogući kvalitetnu upotrebu programa vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava koji imaju osnovno znanje o korišćenju računara. U tom smislu detaljno su objašnjeni svi moduli programa i prati se logičan redosled unosa podataka prilikom uvođenja informacionog sistema. Poglavlje (2) Osnovni pojmovi uvodi korisnike u tehničke aspekte funkcionisanja programa. Ovde se nalaze i objašnjenja termina koji se koriste u programu.
U poglavlju (3) Vođenje evidencija date su osnove organizacije prikupljanja, stvaranja i čuvanja dokumenata na poljoprivrednom gazdinstvu, jer to predstavlja osnovu za uspešnu implementaciju programa. Ostala poglavlja (4) uvode korisnika u praktično korišćenja softvera, odnosno unos pojedinih vrsta podataka i dobijanje programskih izveštaja.

Tehničke karakteristike
Informacioni sistem FarmSoft S.20.10-Agromix izrađen je najnovijom generacijom Microsoft alata u client-server tehnologiji, a oslanja se na baze VisualFox Pro8 ili MS SQL Server 2000 urađen u VB 6.0. Kvalitetna implementacija i korištenje najnovijih, a proverenih tehnologija, osiguravaju sistemu brzinu, pouzdanost, sigurnost i stabilnost.

Hardverski i softverski zahtevi
Minimum PC Pentium II, 128 MB RAM-i HD 2G, a preporučuje se PC III sa 512 RAM-a i HD 2G. Program funkcioniše pod svim windows operativnim sistemima.

FarmSoft S.20.10-Agromix omogućava:
 • Praćenje imovine poljoprivrednog gazdinstva (parcela, objekata i mehanizacije);
 • Praćenje prihoda i rashoda (sa evidencijom dobavljača i kupaca);
 • Praćenje zaliha materijala i gotovih proizvoda;
 • Praćenje biljne proizvodnje sa evidencijama o izvršenim radnim operacijama i utrošenom materijalu po parcelama i proizvodima;
 • Matičnu evidenciju stočnog fonda;
 • Praćenje stočarske proizvodnje sa evidencijom svih događaja i troškova za pojedinačna grla;
 • Kreiranje kalkulacija za svaki proizvod poljoprivrednog gazdinstva;
 • Dobijanje izveštaja za sve navedene evidencije.
Instalacija i registracija programa
Nakon kupovine aplikacionog softverskog paketa FarmSoft S.20.10-Agromix korisnicima se isporučuje instalacioni CD sa uputstvom za korišćenje. Pre početka korišćenja programa neo­p­hodno je izvršiti instalaciju i legalizaciju softvera.
Postupak instalacije je krajnje jednostavan, i da bi se ona izvršila potrebno je da korisnik ubaci instalacioni CD u računar i nakon toga dvostrukim klikom na ikonicu instal pokrene proces instalacije. Računar će automatski izvršiti instalaciju i postaviti ikonicu farmsoft na početnom ekranu, pomoću koje se pokreće program.
Kada se prvi put pokrene program, na ekranu će biti prikazani kontrolni brojevi i polja za unos legalizacionog koda. Za dobijanje legalizacionog koda korisnik kontaktira našu tehničku službu na telefon 013/837-029. Nakon uspešno izvršene registracije korisnik upisuje osnovne podatake o gazdinstvu (naziv poljoprivrednog gazdinstva, broj gazdinstva i godina početka vođenja evidencije).
Ovi podaci se nalaze na uzglavlju svih programskih izveštaja.

Unosom koda program se aktivira i spreman je za korišćenje.

Slika1-RegistracijaPrograma
Zaštita podataka
Danas se troši mnogo vremena, novca i truda za stvaranje elektronskih podataka. Problemi sa hardverom ili softverom mogu dovesti do gubitka podataka. Da bi se prevazišle ove situacije, potrebno je pripremiti se za potencijalne “otkaze sistema”. To se postiže kroz redovno “snimanje”, tzv. bekapovanje. Posedovati bekap podataka znači imati kopije svih važnih dokumenata odvojeno od uređaja na kojima se nalaze, pa će u slučaju kvara računara svi podaci biti sačuvani.
Tokom korišćenja FarmSofta korisnik stvara bazu podataka poljoprivrednog gazdinstva. Korisnik podatke čuva tako što kopira folder c:/farmsoft/data na neki drugi uređaj ili medijum koji je specijalno predviđen za tu svrhu. To može biti optički medij (CD ili DVD), mrežni hard disk, server sa specijalizovanim softverom i slično. U slučaju gubitka podataka korisnik kontaktira našu tehničku službu u cilju ponovne instalacije i registracije programa; kada dobija i uputstva za vraćanje unetih podataka. Odluka o učestalosti pravljenja bekapa podataka je na korisniku. Treba imati u vidu da će svi podaci uneti nakon poslednjeg bekapa u slučaju gubitka podataka, biti trajno izgubljeni.
Drugi vid zaštite podataka je: postojanje njihove verzije u papiru. Vlasnici poljoprivrednih gazdinstava koji koriste FarmSoft imaju mogućnost da se pravilnim popunjavanjem radnih naloga i arhiviranjem ostalih dokumenata dodatno zaštite od gubitka podataka.
Regionalne postavke
Da bi se izbegli problemi u radu sa programom, neophodno je da regionalne postavke budu Serbian (latin). Regionalne postavke podešavaju se uz pomoć: Start ›Settings› Control panel› Regional and Language options (Regional Options u slučaju Windows 2000). Slika 2. prikazuje ispravne regionalne postavke za računare sa operativnim sistemom Windows XP.
Trebalo bi obratiti pažnju da ispravno bude podešena i opcija Selekt a language to match the languge version of the non-Unicode programs you want to use na kartici advances.

Slika2-RegionalnePostavke1

Slika2-RegionalnePostavke2
Osnovni izgled aplikacije
Kada se program pokrene pojavljuje se početni ekran aplikacije (slika 3).

Osnovni elementi početnog ekrana su:
 • Ime aplikacije – ispisano je u plavoj traci pri vrhu ekrana;
 • Glavni meni –postavljen je ispod verzije aplikacije i ovde se nalaze dugmići za pokretanje modula;
 • Pomoćni meni – nalazi se u donjem levom uglu ekrana i sadrži dugmiće:
 • kraj posla – zatvaranje programa,
 • tehnička podrška – gde korisnik nakon legalizacije softvera može naći kontakt naše službe za tehničku podršku,
 • indeksiranje – služi za osvežavanje programa – briše nepotrebna i prazna polja iz baza podataka;
 • Radna površina – nalazi se sa desne strane glavnog menija.

Slika3-PocetniEkran
Moduli
Program se sastoji iz modula – potprograma u kojima se vrši unos i obrada podataka kao i pregled izveštaja. Moduli se pokreću levim klikom miša na odgovarajuće dugme u glavnom meniju.
Pokretanjem nekog od modula on zauzima radnu površinu, dok glavni meni ostaje vidljiv.
Dugme sa imenom aktivnog modula dobija crvenu boju u glavnom meniju.
Moduli se zatvaraju levim klikom miša na dugme x koje se nalazi u gornjem desnom uglu ekrana.
Da bi se promenio aktivni modul, potrebno je prvo zatvoriti postojeći i nakon toga pokrenuti drugi željeni modul, odnosno, program ne omogućava istovremeno korišćenje više modula.
Ikone za upravljanje podacima
Meni sa ikonama za upravljanje podacima nalazi se pri dnu radnih ekrana svih modula i čine ga sledeće ikonice:
 • Prikaz prvog podatka u tabeli (1);
 • Prikaz prethodnog podatka (2);
 • Prikaz sledećeg podatka (3);
 • Prikaz poslednjeg podatka (4);
 • Štampa (5);
 • Novi - Unos novog podatka (6);
 • Izmena - Izmena ranije unetog podatka koji je trenutno prikazan (obeležen u tabeli) (7);
 • Brisanje - Brisanje podatka koji je trenutno prikazan (obeležen u tabeli) (8)
Slika4-IkoniceZaUpravljanjePodacima
Radni ekrani
Radni ekrani u programu FarmSoft su svi ekrani na kojima se vrši unos, pregled i brisanje podataka. Zajedničko za sve njih je sledeće:
 • Otvaraju se iz menija na početnom ekranu modula;
 • Prikazuju podatak koji je bio obeležen u tabeli za navigaciju pre njihovog otvaranja;
 • Jedino na njima je moguće vršiti operacije sa podacima;
 • Ne može biti otvoreno više radnih ekrana u isto vreme.
Osnovne operacije sa podacima
Unos podataka
Za unos podataka, potrebno je izabrati odgovarajući modul u glavnom meniju i zatim otvoriti radni ekran za unos željene vrste podataka.
Izbor ekrana vrši se u meniju sa donje leve strane modula.
Kada smo izabrali radni ekran, na njemu su nam prikazani podaci koji su ranije uneti.
Levim klikom miša na ikonu novi u meniju sa ikonama za upravljanje podacima, ekran prelazi u režim unosa podataka. U ovom režimu otvara se prazan red u tabeli, dok polja za opis podataka, sa desne strane ekrana, dobijaju belu boju i spremna su za popunjavanje od strane korisnika. Kursor miša nalazi se na onom polju koje se trenutno popunjava, a na sledeće polje možemo preći levim klikom miša ili pritiskom na tipku enter na tastaturi.

Slika5-UnosPodataka

Polja za unos možemo podeliti na:
 • Nepromenljiva polja - koriste se za unos šifri, brojeva parcela...
 • Polja za slobodan unos slova, brojeva i simbola;
 • Polja za unos vrednosti;
 • Polja za unos datuma;
 • Padajući meniji – ugrađeni su u program i korisnik nakon otvaranja padajućeg menija levim klikom miša, ima mogućnost izbora jedne od ponuđenih stavki;
 • Padajući meniji kreirani od strane korisnika – funkcinišu kao i prethodni, s tom razlikom što stavke u izborniku unosi korisnik na nekom drugom mestu u programu.

Neka polja za unos imaju logičku kontrolu. Ako traženi uslovi nisu ispunjeni, potrebno je postupiti po uputstvu koje se pojavljuje na pomoćnom prozoru.
U toku unosa podataka program ne dozvoljava korisniku prelazak na drugi podatak u tabeli ili na drugi radni ekran.
Prilikom unosa podataka u meniju za upravljanje podacima nalaze se dve komande:
 • snimi,
 • odustani.
SnimiOdustaniDugmici


Izborom jedne od ove dve komande vraćamo se u režim pregleda, i ukoliko smo podatak snimili, on se nalazi u tabeli za pregled.

Pregled i izmena podataka
Nakon otvaranja nekog od modula nalazimo se u režimu za pregled podataka.
Uneti podaci prikazani su u tabelama. Svaki red u tabeli predstavlja jedan podatak a svaka kolona jednu osobinu te vrste podataka. Ukoliko su nazivi kolona „boldovani” moguće je klikom na naziv kolone sortirati podatke po tom kriterijumu.
Za detaljan prikaz nekog podatka potrebno je u tabeli za pregled na početnom ekranu modula obeležiti na šta se odnosi podatak (koja parcela, koje grlo, prihod...), i zatim u meniju sa radnim operacijama izabrati traženi radni ekran.
Zatim levim klikom miša na naredbu izmeni pozivamo ekran identičan radnom ekranu za unos, gde možemo prekucati (ispraviti podatke).
Program ne dozvoljava istovremeno otvaranje dva radna ekrana, te je posle svakog unosa ili izmene potrebno zatvoriti aktivni ekran.

Brisanje podataka
Da bismo obrisali neki podatak potrebno je najpre, kao i kod unosa podataka, izabrati od­govarajući radni ekran. Kada nam je na ekranu detaljno prikazan podatak koji želimo da obrišemo, klikom na dugme briši u komandnoj liniji otvorićemo pomoćni ekran sa pitanjem da li želimo da obrišemo određeni podatak, i posle potvrde podatak će biti obrisan.

Štampa
Na svakom ekranu za koji je omogućena štampa nalazi se ikona štampaj, u meniju za upravljanje podacima. Ova ikona nalazi se i u donjem desnom uglu ekrana na radnim ekranima izveštaji. Nakon klika mišem na ikonu štampaj, na ekranu nam se pojavljuje pregled štampe (print preview). Sada su nam prikazane stranice spremne za štampu i pomoćni prozor sa komandama za pregled štampe, kao i komanda štampaj, uz pomoć koje se pokreće stvarna štampa.

Slika6-StampanjePodataka

Izveštaji
Svi modulu sadrže radni ekran pod nazivom izveštaji. Nakon otvaranja ovog radnog ekrana i pozivanja nekog izveštaja levim klikom na dugme sa njegovim imenom, otvaraju se sa desne strane ekrana polja za precizno definisanje zahteva za izveštajem. Za većinu izveštaja potrebno je definisati vremenski period za koji se traži izveštaj. Takođe, potrebno je u padajućim menijima precizno definisati podatke za koje želimo izveštaj.
Kada smo definisali izveštaj, klikom na ikonicu štampaj vršimo pregled štampe i štampamo, po ranije opisanom postupku.
Svi izveštaji aplikacionog softvera FarmSoft S.20.10-Agromix imaju sledeću formu:
Na uzglavlju izveštaja nalaze se sledeći podaci:
 • Osnovni podaci o gazdinstvu (naziv, bpg, ime i prezime nosioca, adresa, telefon i e-mail);
 • Datum štampanja izveštaja;
 • Naziv izveštaja.

Zatim slede podaci koji bliže opisuju izveštaj:
 • Datumi, na koji vremenski period se izveštaj odnosi;
 • Naziv kategorije podataka za koje se štampa izveštaj;
 • Ispod njih je tabela sa izveštajem u užem smislu. Podaci su uvek smešteni u redovima (vodoravno) dok se u kolonama (uspravno) nalaze opisi podataka. U uzglavlju tabele nalaze se nazivi opisa koji su boldovani. Ukoliko izveštaj sadrži saldo, on se nalazi neposredno ispod tabele.
Slika7-DefinisanjeIzvestaja

Termini koji se koriste u programu
Parcela predstavlja poljoprivredno zemljište koje je u katastru nepokretnosti evidentirano kao celina. Podaci o parcelama unose se na osnovu posedovnog lista koji izdaju Opštinske službe za katastar nepokretnosti. U program se unose sve parcele koje su u vlasništvu članova gazdinstva, kao i parcele koje nisu u vlasništvu, ali se koriste u procesu proizvodnje (zakupljene parcele, parcele dobijene na korišćenje i parcele koje su u procesu komasacije).
Proizvodno polje predstavlja osnovnu proizvodnu celinu zemljišta na kojoj se gaji ista kultura („stvarnu” parcelu na terenu - bez obzira na katastar, vlasništvo...).
U odnosu na katastarsku parcelu proizvodno polje može biti:
 • jednako sa katastarskom parcelom,
 • manje od katastarske parcele.

Proizvodna polja se definišu za svaku proizvodnu godinu, prilikom sastavljanja proizvodnog plana. Kasnije, tokom proizvodne godine, radne operacije se prate po poljima.
Proizvodni plan je potrebno sastaviti na početku svake proizvodne godine. On obuhvata plan setve, planirani prinos i planirane prodajne cene. U ovom planu definišu se proizvodna polja i setvena kultura za svako proizvodno polje. Plan se sastavlja u modulu KNJIGA GAZDINSTVA na radnom ekranu proizvodni plan.
Proizvodna godina predstavlja proizvodni ciklus koji otpočinje pripremom za setvu (sadnju), a završava se žetvom (berbom). Proizvodna godina obično zahvata dve kalendarske godine. Proizvodne godine u programu Farmsoft otvaraju se u okviru unosa osnovnih podataka o gazdinstvu u modulu KNJIGA GAZDINSTVA. Meni za izbor proizvodne godine korisniku se prikazuje prilikom unosa proizvodnog plana, kao i pri unosu svih radnih operacija.
Radni nalog. Korišćenje softvera Farmsoft S.20.10 obuhvata i popunjavanje radnih naloga, njihovo evidentiranje u elektronskoj formi, kao i arhiviranje u pisanoj formi. Ovakav način vođenja evidencije zahteva određeni napor, ali donosi višestruke koristi kao što su:
 • Sigurnost podataka (podaci se čuvaju u elektronskoj i pisanoj formi);
 • Tačnost unetih podataka (radni nalog se popunjava neposredno pre ili nakon radne operacije, tako da vremenski period koji protekne do unosa u računar nema uticaja na tačnost podataka);
 • Mogućnost vođenja evidencija i onih gazdinstva čiji vlasnici ne koriste računar.
Radni nalozi predstavljaju hronološki sređenu dokumentaciju sa standardizovanim podacima o svim izvršenim radnim operacijama.
Vođenje evidencija
Pravovremene i tačne informacije su neophodan preduslov za uspešno upravljanje poljo­privrednim gazdinstvom. Evidentiranje podataka o poslovanju i proizvodnji je osnovni preduslov za svaki dalji korak unapređenja gazdinstva.
Proces vođenja evidencija sastoji se iz:
 • Sakupljanja podataka (dokumenata);
 • Čuvanja podataka (dokumenata);
 • Korišćenja podataka.
Sakupljanje podataka
Podatke možemo podeliti na one koji „dolaze spolja” (u vidu raznih dokumenata) i one koje gazdinstvo samo evidentira.
Svaki dokument koji se javlja u poslovanju potrebno je evidentirati. Ovaj princip važi i za unos podataka u računski sistem FarmSoft. Na ovaj način postiže se preciznost i tačnost unetih podataka, što predstavlja osnovni uslov za pravilno korišćenje softvera.
Osim spoljnih dokumenata, potrebno je evidentirati i događaje na gazdinstvu. U većini slučajeva najteži deo uvođenja sistema evidencije nema veze sa samim softverom, već sa sistemom prikupljanja podataka. Ovo podrazumeva beleženje svih radnih operacija i dobru organizaciju ovih dokumenata.
Neophodno je da samo gazdinstvo uspostavi sistem prikupljanja podataka koji je prilagođen veličini i načinu funkcionisanja gazdinstva. Najbitnije za ovaj proces je sledeće:

Dostupnost svima na gazdinstvu!
Dostupnost se lako postiže tako što se odredi mesto na kojem se nalazi dokumentacija koja se popunjava (radni nalozi, rokovnici, kalendari...). Najbolje rešenje je da gazdinstvo ima prostoriju za ove namene.

Lakoća korišćenja!
Bitno je prikupljati samo neophodne podatke, da se zbog potrebnog vremena ovaj posao ne bi odlagao, a samim tim i izgubilo na tačnosti podataka.

Kompletnost!
Potrebno je evidentirati sve događaje na gazdinstvu za koje se želi dobijanje preciznih izveštaja.

Pored motivisanosti članova gazdinstva za ovaj posao, neophodno je naći pravi odnos između kompletnosti informacija i obima dokumentacije koja se vodi.
Farmsoft nudi, pored softvera, i sistem organizacije svih dokumenata gazdinstva na jednostavan način (sistem radnih naloga).

Čuvanje podataka
Čuvanje dokumenata predstavalja njihovo odlaganje na određen način koji je jasan svima koji su uključeni u ovaj proces. Ono treba da bude organizovano tako da ne oduzima mnogo vremena, a istovremeno da obezbedi brzu dostupnost svih traženih dokumenata.
Broj dokumenata koji se javlja u poslovanju većine poljoprivrednih gazdinstava nije velik, te je najčešće dovoljno odrediti svima dostupno mesto (npr. prostorija za ove namene - kancelarija ili radni sto u dnevnoj sobi) gde će se nalaziti računar i dokumenta složena po policama, fasciklama, registratorima...
Kada su podaci u papirnoj formi sređeni potrebno je uneti ih u računar. Podaci se mogu unositi jedanput dnevno, svakog drugog dana ili po želji. Poželjno je da jedan član gazdinstva bude zadužen za ovaj posao, kako bi se izbegli propusti u unosu podataka.
Farmsoft omogućava upis bilo kog događaja ili postupka koji se može pojaviti u toku rada.

Korišćenje podataka
U savremenim uslovima poslovanja, za uspešno funkcionisanje i razvoj poljoprivrednog gazdinstva, neophodno je da ono ima u svakom momentu kvalitetne podatke i informacije o poslovanju i rezultatima; koji su neophodni za uspešno obavljanje svih funkcija upravljanja (menadžmenta).
Analize poslovanja su potrebne kako zbog svakodnevnog donošenja odluka, tako i zbog po­ten­cijalnih investitora, koji će podržati proizvodnju na gazdinstvu. U ekonomskom delu poslo­vanja, mogu se uključiti, na različite načine finansijski savetnici, banke, osiguravajuće kuće, konsultantske firme, softverske firme, itd. Sa povećanjem uključenosti banaka u finansiranje proizvodnje, sve će se više insistirati na finansijskim analizama poslovanja gazdinstava. U obradi ovakve vrste podataka, pored dobrih softverskih programa, neophodno je imati stručan tim ljudi, pri čemu je iskustvo veoma bitno.
Pravilno korišćenje programa FarmSoft S.20.10 pruža mnoštvo izveštaja koji se koriste:
 • Kao alat za ocenu poslovanja i trenutnog stanja gazdinstva.
 • Za planiranje poslovanja.
 • Za dobijanje podataka o „istoriji proizvodnje”, koji se mogu koristiti kako za analizu proizvodnje, tako i za uvođenje standarda kvaliteta.

Možemo zaključiti da je vođenje evidencija neophodno za svako poljoprivredno gazdinstvo koje želi da uspešno posluje u savremenim uslovima. U tom smislu FarmSoft S.20.10 je koristan alat koji štedi vreme, nudi sistem evidentiranja prilagođen poljoprivrednim gazdinstvima, i što je najvažnije, pruža mnoštvo korisnih izveštaja.
Korišćenje softvera obuhvata:
 • unos podataka,
 • ažuriranje podataka (izmene i brisanja),
 • pregled izveštaja.
Korišćenje programa
U nastavku sledi detaljno uputstvo za vođenje evidencija uz pomoć FarmSofta S.20.10 - Agromix. Opisani su načini unošenja pojedinih vrsta podataka, radnih operacija, kao i način po­zivanja, i sadržaji pojedinih izveštaja. Instrukcije iz prethodnog poglavlja bi trebalo da obezbede tehničku osposobljenost za korišćenje programa.
Redosled poglavlja u daljem uputstvu organizovan je prema potrebi unosa podataka nakon instalacije programa.
KNJIGA GAZDINSTVA
Ovaj modul predstavlja elektronsku ličnu kartu gazdinstva. Korisnik formira kataloge osnovnih sredstava koje gazdinstvo koristi u svom poslovanju. Ovde se kreira i proizvodni plan za narednu proizvodnu godinu. Na osnovu proizvodnog plana kasnije se u modulu BILJNA PROIZVODNJA evidentiraju sve radne operacije. Nakon instalacije programa, prvo je potrebno izvršiti unos podataka u ovaj modul. Posle pokretanja KNJIGE GAZDINSTVA u glavnom meniju otvara nam se početni radni ekran na kome se unose opšti podaci o gazdinstvu.

Unos podataka o gazdinstvu
Podaci o gazdinstvu upisuju se na radnom ekranu KNJIGA GAZDINSTVA/ gazdinstvo. Ovaj radni ekran čine sledeći elementi:
 • Podaci koji se definišu prilikom registracije programa (koji su prethodno uneti).
 • Polja koja se popunjavaju svake godine prilikom registracije gazdinstva.
 • Meni sa ikonama za upravljanje podacima.
 • Tabela za izbor godine.
Prilikom instaliranja programa definišu se osnovni podaci o gazdinstvu i otvara se početna godina korišćenja programa.
Korisnik započinje korišćenje programa unosom podataka o gazdinstvu za tekuću godinu, klikom na ikonu izmeni i nakon toga unosi podatke u polja za unos.
U toku korišćenja programa korisnik treba da pre početka svake proizvodne godine klikom na ikonu novi, otvori sledeću proizvodnu godinu, koja se nakon unosa podataka prikazuje u tabeli za navigaciju sa leve strane ekrana.
Važno je napomenuti da nije moguće uneti proizvodni plan ako predhodno nismo otvorili tekuću proizvodnu godinu, na početnom ekranu modula GAZDINSTVO.

Slika8-Gazdinstvo

Unos članova
Članovi koji su prijavljeni u registraciji gazdinstva označavaju se kao aktivni, a ostali kao neaktivni. Nosilac gazdinstva razlikuju se od članova po boji u tabeli za navigaciju. Forma za unos podataka o članovima gazdinstva prilagođena je propisanim formularima od strane Ministarstva poljoprivrede za registraciju poljoprivrednog gazdinstva.
Unos podataka započinjemo klikom na ikonu za unos. Nakon popunjavanja polja za unos osnovnih podataka (jmbg, ime, prezime i datum rođenja), klikom na odgovarajuća mesta defi­nišemo pol i status člana.
Polja obveznik penzijskog osiguranja i zaposlen van poljoprivrednog gazdinstva potrebno je štiklirati ako je odgovor na ova pitanja pozitivan.
Nakon unosa svih podataka, sačuvaćemo ih klikom na ikonu snimi.

Unos parcela
Podaci o parcelama unose se na radnom ekranu fond zemljišta u modulu KNJIGA GAZDINSTVA. Parcele poljoprivrednog gazdinstva obuhvataju svo zemljište koje gazdinstvo koristi u proizvodnji, bez obzira na osnov korišćenje (vlasništvo, zakup...).
Katalog parcela koji se ovde kreira koristi se u modulu BILJNA PROIZVODNJA prilikom sastavljanja proizvodnog plana.
Forma za unos podataka usklađena je sa formularom za prijavu biljne proizvodnje prilikom obnove registracije poljoprivrednog gazdinstva (P3-obrazac) i sa podacima koji se nalaze u posedovnom listu iz katastra nepokretnosti.
Unos podataka vršimo na način opisan u poglavlju 2. Osnovni pojmovi/unos podataka. Prvo se unosi broj parcele iz katastra nepokretnosti (koji nije moguće menjati). Zatim se unose drugi podaci iz posedovnog lista.
Polje pod nazivom površina udela u parceli popunjava se ukoliko gazdinstvo nije vlasnik cele parcele ili ukoliko se na delu parcele nalaze višegodišnji zasadi (ovo se može detaljnije objasniti u polju opis).
Polje nabavna vrednost popunjava se ukoliko korisnik ima podatak po kojoj ceni je neka parcela kupljena.
U polje sadašnja vrednost / zakup upisuje se procena vrednosti parcele ili cena zakupa zemljišta, ukoliko ona nije u vlasništvu gazdinstva.
Svake godine potrebno je uneti nove parcele, odnosno parcele koje su kupljene ili uzete u zakup za tu godinu. Katalog parcela sadrži podatke o svim parcelama koje su korišćene u ranijim godinama.

Unos objekata
Unos podataka o objektima koje koristi poljoprivredno gazdinstvo vrši se na radnom ekranu KNJI­GA GAZDINSTVA/objekti. Ovaj unos vrši se po pravilima opisanim u poglavlju Osnovni pojmovi.
Odluku o tome koje će objekte uneti u program donosi korisnik. Ovi podaci u programu Farmsoft koriste se kao podaci o osnovnim sredstvima, te bi osnovni kriterijum za odluku da li bi neki objekat trebalo uneti ili ne, bilo korišćenje objekta u poslovanju gazdinstva.

Unos mehanizacije
Podaci o mehaniziciji unose se na radnom ekranu KNJIGA GAZDINSTVA/ mehanizacija, po pravilima opisanim u poglavlju 2.Osnovni pojmovi/unos podataka. Na ovoj kartici unosi se mehanizacija koju gazdinstvo ima u svom vlasništvu, kao i druga mehanizacija koju gazdinstvo koristi u procesu proizvodnje. Ovaj katalog poljoprivredne mehanizacije formira padajući meni koji se koristi prilikom unosa radnih operacija.
Korisnik sam kreira šifru koju će uneti u polje šifra, po sistemu šifriranja, koji je najadekvatniji za njegovo gazdinstvo. Nakon šifre, unose se osnovni podaci o mašinama. U polje godina nabavke unosi se godina kada je mašina stigla u gazdinstvo. Ukoliko je mašina kupljena nova – unosi se ista godina za godinu nabavke i godinu proizvodnje. U polje sadašnja vrednost korisnik unosi procenu trenutne vrednosti mašine.
Posle početnog unosa podataka u KNJIGU GAZDINSTVA korisnik može koristiti izveštaje koji se nalaze na kartici izveštaji. U daljem korišćenju programa potrebno je unositi osnovna sredstva nakon njihove nabavke.

Unos proizvodnog plana
Proizvodni plan za biljnu proizvodnju unosi se pre početka svake proizvodne godine i predstavlja osnovu za evidentiranje svih radnih operacija.
Za početak sastavljanja proizvodnog plana neophodno je izvršiti sledeće:
 • Unos osnovnih podataka;
 • Otvaranje proizvodne godine;
 • Unos parcela.

Radni ekran za unos čine:
 • Tabela Fond zemljišta;
 • Tabela Plan proizvodnje;
 • Meni za izbor proizvodne godine i
 • Polja za unos.
Slika9-ProizvodniPlan

Nakon otvaranja radnog ekrana, potrebno je izabrati proizvodnu godinu za koju sastavljamo plan.
Plan unosimo za proizvodna polja, koja mogu biti manja ili jednaka sa parcelama.
Tokom unosa, tabela fond zemljišta u kojoj se nalaze parcele, služi za navigaciju. Potrebno je u njoj označiti željenu parcelu i zatim uneti podatke po opisanom postupku.
Ukoliko se na parceli planira setva jedne kulture nakon izvršenog unosa, u tabeli fond zemljišta obeležićemo sledeću parcelu i uneti podatke. Međutim, u slučaju da se na parceli nalazi više različitih kultura izvršićemo unos novog polja za istu parcelu; ovaj postupak možemo ponavljati sve dok zbir površina unetih polja ne bude indentičan sa površinom parcele.
Prikaz proizvodnih polja (u tabeli proizvodni plan) za neku parcelu dobija se njenim obeležavanjem u tabeli fond zemljišta.
Na desnoj strani ekrana su detaljno prikazani podaci za polje koje je obeleženo u tabeli proizvodni plan.
Za korišćenje programa neophodno je pravovremeno i ispravno izvršiti unos proizvodnog plana.

Izveštaji iz modula KNJIGA GAZDINSTVA
KNJIGA GAZDINSTVA sadrži sledeće izveštaje:
 • Knjiga članova;
 • Fond zemljišta;
 • Objekti;
 • Fond životinja;
 • Mašinski park;
 • Knjiga gazdinstva.

Prvih pet izveštaja predstavljaju katalog podataka koji su uneti na istoimenim radnim ekranima, dok se izveštaj Knjiga gazdinstva sastoji od: naslovne strane sa osnovnim podacima o gazdinstvu, kataloga svih radnih ekrana koji se nalaze u modulu KNJIGA GAZDINSTVA i poslednje strane, na kojoj se nalazi zbirni pregled osnovnih sredstava u vlasništvu gazdinstva.
Pojedinačni izveštaji se mogu pozivati na radnim ekranima na kojima se unose, klikom na ikonu štampaj.
KATALOZI
U modulu KATALOZI nalaze se podaci koji čine baze podataka poljoprivrednog gazdinstva. Ovi podaci formiraju padajuće menije, koji se koriste pri evidentiranju događaja na poljoprivrednom gazdinstvu.
FarmSoft S.20.10 – Agromix sadrži sledeće kataloge:
 • Katalog poslovnih partnera;
 • Katalog elemenata poslovanja;
 • Normativi;
 • Tarifne grupe.
 • U nastavku ćemo objasniti postupak unosa pojedinih kataloga.

Unos Kataloga poslovnih partnera
Poslovni partneri gazdinstva su sva pravna i fizička lica, kao i državne institucije, sa kojima gazdinstvo stupa u kontakt.
Unos poslovnih partnera vrši se na radnom ekranu KATALOZI/katalog poslovnih partnera. Na osnovu, ovde formiranog kataloga poslovnih partnera, kreiraju se padajući meniji koji se korisniku prikazuje prilikom izbora dobavljača, kupca, veterinara, odgovornog lica... tokom korišćenja programa. Korisnik bi trebao da na početku korišćenja programa unese sve svoje poslovne partnere, a kasnije ih dodaje po potrebi.
Kod unosa poslovnih partnera obavezno je popuniti polja koja su uokvirena u pravougaonik pod nazivom - obavezno popuniti. Unos ostalih polja je slobodan, ali njihovim popunjavanjem korisnik kreira katalog svojih poslovnih partnera, koji može odštampati pozivanjem izveštaja Katalog poslovnih partnera na ekranu izveštaja.

U okviru unosa podataka potrebno je definisati grupu kojoj pripada poslovni partner njenim izborom u padajućem meniju.
Grupe poslovnih partnera definisane su u skladu sa poslovnom praksom poljoprivrednih gazdinstava. Poslovni partneri mogu se svrstati u jednu od sledećih grupa:
 • kupci / dobavljači,
 • savetodavci - stručne službe,
 • državne institucije,
 • fizička lica.

Bitno je napomenuti da se za kupce/dobavljače smatraju firme (pravna lica i preduzetnici), dok se u grupu fizička lica zavode poslovni partneri gazdinstva koji to nisu ali na razne načine posluju sa gazdinstvom (natkupci, kombajneri, „stalni radnici” ...).

Slika10-UnosPoslovnihPartnera

Unos kataloga elemenata poslovanja
Sledeći korak je unos elemenata poslovanja. On se vrši na radnom ekranu KATALOZI/katalog elemenata poslovanja. Nakon otvoranja radnog ekrana prikazani su svi uneti elementi poslovanja.Korisnik ima mogućnost da prikaz ograniči na željenu kategoriju, njenim izborom u padajućem meniju pri vrhu ekrana. Elementi poslovanja obuhvataju sve robe i usluge koje se javljaju u poslovanju poljoprivrednog gazdinstva (odnosno koje gazdinstvo kupuje i/ili prodaje).
Prilikom unosa elemenata poslovanja, pored šifre, naziva, jedinice mere, poreske stope, po­trebno je u padajućem meniju odabrati kategoriju elementa poslovanja. Kategorije elemenata poslovanja prilagođene su poljoprivrednim gazdinstvima. Ovde uneti podaci formiraju padajuće menije koji se korisniku nude prilikom unosa: prihoda, rashoda i radnih operacija. Ovakav sistem evidentiranja omogućava korisnicima da sami odaberu koliko će detaljno pratiti svoje poslovanje (ne moraju unositi svaki artikal pojedinačno, jer imaju mogućnost grupisanja elemenata po­slovanja po svojoj potrebi).
Najbolje rešenje je da korisnik detaljno prati rashode koji su najzastupljeniji na gazdinstvu, jer mu ovi podaci mogu biti od koristi za dalje analize i planiranje, dok neke troškove mehanizacije, administracije i sl., može pratiti po grupama ili ukupno. Ovako se, sa jedne strane dobijaju kvalitetni izveštaji, a korišćenje programa nije previše komplikovano.
U nastavku je data tabela sa kategorijama kataloga Elementi poslovanja.

Katalog sadrži sledeće kategorije (u desnoj koloni su navedeni neki od mogućih elemenata poslovanja koje korisnik može sam uređivati):

Rb. Kategorije Elementi poslovanja
1. Proizvodi-biljna proizvodnja pšenica, kukuruz, povrće, voće..
2. Proizvodi-stočarska proizvodnja mleko, stajnjak, grla....
3. Subvencije subvencije za ratarstvo, premije za mleko...
4. Ostali prihodi prihodi od usluga, prodaja osnovnih sredstava...
5. Repromaterijal - biljna proizvodnja pesticidi, mineralno đubrivo, seme...
6. Repromaterijal – stočarska proizvodnja lekovi, seme, prostirka...
7. Hraniva – stočarska proizvodnja silaža, lucerka, koncentrat...
8. Održavanje mašina i opreme rezervni delovi...
9. Gorivo i mazivo dizel, benzin, ulje...
10. Osnovna sredstva mašine, oprema, zemljište...
11. Zakup može se voditi po vlasnicima (parcelama) ili zbirno
12. Troškovi radna snage mogu se voditi po izvršenim radovima,radnicima ili zbirno
13. Direktne usluge kombajniranje, transport, skladištenje...
14. Usluge stručnih savetnika zaštitari, veterinari, konsultanti...
15. Porezi, doprinosi i takse PiO, odvodnjavanje, porez na katastarski prihod, takse...
16. Opšti troškovi gazdinstva struja, telefon, internet..
17. Osiguranje useva, objekata, stočnog fonda...
18. Otplata kredita za mehanizaciju, za podizanje zasada...
19. Potrošnja domaćinstva kućne potrepštine, stanovanje, obrazovanje, automobil...

Tabela 1
- Katalog elemenata poslovanja


Nakon instaliranja programa katalog Elemenata poslovanja sadrži ponuđene podatke za svaku kategoriju, ali svaki korisnik treba da ih potpuno prilagodi svojim potrebama.

Slika11-KatalogElemenataPoslovanja

Normativi
Ovaj katalog sadrži recepture obroka za različite režime ishrane u okviru proizvodnje mleka. Detaljan opis korišćenja kataloga dat je u okviru uputstva za unos troškova ishrane u poglavlju Proizvodnja mleka.
KNJIGA PRIHODA I RASHODA
U modulu KNJIGA PRIHODA I RASHODA evidentiraju se poslovni prihodi, rashodi i vrši pregled stanja zaliha proizvoda, repromaterijala, izvršenih plaćanja i prodaje.
Posle pokretanja modula KNJIGA PRIHODA I RASHODA, u glavnom meniju, otvara nam se početni ekran na kome možemo vršiti pregled unetih prihoda i rashoda.

Početni radni ekran ovog modula sadrži sledeće elemente:
 • Meni Promet; (unos rashoda, unos prihoda i izveštaji). Klikom na neko od ovih dugmića otvaraju se radni ekran za unos podataka.
 • Meni za izbor radne operacije Ovaj meni nalazi se u gornjem delu ekrana i sadrži sledeće dugmiće: prihodi, rashodi i svi. Uz pomoć ovih dugmića određujemo koje vrste dokumenata će nam biti prikazane u tabeli dokumenti.
 • Pomoćni meni Knjigaši; Iz ovog menija pozivaju se „KEPU” i „PK1”, knjige koje koriste poljoprivredna gazdinstva koja vode knjige po sistemu „prostog knjigovodstva”.
 • Tabela Dokumenti; U ovoj tabeli nalaze se svi uneti prihodi i rashodi
 • Tabela za detaljan opis izabranog prihoda ili rashoda pod nazivom Analitika dokumenta prikazuje detalje (stavke) izabranog dokumenta u listi izbor.
Slika12-PocetniEkranKnjigePrihodaIRashoda

Nakon instalacije programa, pre početka unosa prihoda i rashoda, potrebno je uneti poslovne partnere gazdinstva i katalog elemenata poslovanja u modul KATALOZI. Evidencija prihoda i rashoda vrši se pomoću padajućih menija, koji se formiraju prilikom ovih unosa. Ovi katalozi nakon instalacije, sadrže ponuđene podatke, ali korisnik, novim unosima prilagođava program svom poslovanju.

Unos rashoda
Rashodi obuhvataju nabavku svih roba i usluga koje gazdinstvo plaća novcem.
Radni ekran za unos rashoda otvara se klikom na dugme unos rashoda. Prvi korak prilikom knjiženja rashoda je izbor vrste rashoda, u padajućem meniju pri vrhu ekrana. Nakom toga nam se u tabeli za pregled prikazuju svi uneti rashodi iz izabrane kategorije. Levim klikom miša na neki od rashoda, dobijamo prikaz detalja o tom rashodu u poljima sa desne strane ekrana, kao i u donjoj tabeli koja služi za prikaz stavki unetih rashoda.
Unos novih rashoda vrši se u dva koraka.
 • Prvi deo unosa obavlja se na gornjoj polovini ekrana. Klikom na dugme novi otvaraju nam se polja za upis podataka o računu (br. računa, datum kupovine, datum plaćanja, dobavljač i PDV).
 • Drugi deo unosa obavlja se u donjem delu ekrana i ovde se unose stavke koje su nabavljene po datom računu. Ovaj unos započinje klikom na komandu novi. Nakon toga u tabeli se otvara novi red za unos stavki i padajući meni postaje aktivan (bele boje). Kada smo izabrali stavku iz padajućeg menija, ostaje nam još da unesemo cenu i količinu nabavljene robe ili usluge. Ovaj postupak ponavljamo do unosa svih stavki po računu. Kada unesemo poslednju stavku, potrebno je kliknuti na komandu snimi, i unos datog računa je završen.
Slika13-UnosRashoda

Unos prihoda
Unos prihoda otpočinje izborom vrste prihoda u padajućem meniju pri vrhu radnog ekrana KNJIGA PRIHODA I RASHODA/unos prihoda. Zatim, klikom na dugme novi omogućava nam se upis: broja dokumenta, izbor poslovnog partnera iz padajućeg menija, datuma prodaje i datuma plaćanja.
Nakon unosa ovih podataka pristupamo unosu stavki prihoda, koji je indentičan predhodno opisanom unosu rashoda.

Vođenje knjiga po sistemu prostog knjigovodstva
Iz podmenija knjigaši pozivaju se KEPU i PK1 knjiga. Ove evidencije vode poljoprivredna gazdinstva koja imaju obavezu vođenja poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva. Ova obaveza može se pojaviti u dva slučaja:

 • U slučaju ako se poljoprivrednik, u skladu sa odredbom člana 27. Zakona o porezu na dohodak gra­đana, opredeli da porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva plaća prema stvarnom prihodu;
 • U slučaju ako se poljoprivrednik, u skladu sa članom 34. Zakona o porezu na dodatnu vrednost, na početku godine opredeli za obavezu plaćanja PDV i na osnovu toga, prema odredbi člana 32. Zakona o porezu na dohodak, postane obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Sastavljanje evidencije KEPU - Knjige evidencije prometa i usluga
Preduzeća i druga pravna lica i poljoprivredna gazdinstva, koja obavljaju promet robe ili vrše usluge u prometu robe, vode evidenciju o primljenoj i prodatoj, odnosno isporučenoj robi i izvršenim uslugama u Knjizi evidencije prometa i usluga – na KEPU obrascu.

U Knjizi evidencije, knjiženje promena vrši se na sledeći način:
 • u kolonu 1 - upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja. Redni broj se upisuje na pro­knjiženoj knjigovodstvenoj ispravi. Ove isprave se odlažu po redosledu;
 • u kolonu 2 - upisuje se datum knjiženja (dan i mesec);
 • u koloni 3 - daje se opis knjiženja promene. Upisuje se naziv, broj i datum dokumenta, a pri knji­ženju nabavke robe, i naziv i sedište, odnosno ime i prebivalište dobavljača;
 • u kolonu 4 - knjiži se zaduženje obveznika u tom objektu - prodajnom mestu;
 • u kolonu 5 - se upisuje razduženje objekta - prodajnog mesta po osnovu prometa robe i usluga koje se u njemu vrše:
 • u kolonu 6 - se upisuju sve uplate na račun na osnovu prometa robe i usluga, i to odvojeno:
  • uplate pazara u gotovom novcu;
  • uplate pazara u čekovima građana i
  • bezgotovinske uplate za robu i usluge.
Slika14-KnjigaEvidencijePrometaIUsluga

Sastavljanje evidencije PK 1 - Poslovna knjiga prihoda i rashoda
U poslovnu knjigu PK 1 - Poslovna knjiga prihoda i rashoda - knjiže se prihodi od prodaje dobara i usluga, prihodi od finansiranja, vanredni prihodi, poslovni rashodi koji se odnose na ostvareni prihod, i drugi podaci od značaja za praćenje prihoda i rashoda.
U obrazac poslovne knjige PK 1, poljoprivredna gazdinstva unose podatke na sledeći način:
 • u kolonu 1 - redni broj poslovne promene od početka godine, odnosno od početka obavljanja delatnosti, ako je taj početak u tekućoj godini; ovaj redni broj upisuje se u gornjem desnom uglu knjigovodstvene isprave na osnovu koje je knjižena poslovna promena;
 • u kolonu 2 - datum knjiženja poslovne promene u poslovnoj knjizi;
 • u kolonu 3 - opis knjiženja poslovne promene, naziv, broj i datum knjigovodstvene isprave (račun, izveštaj banke o prometu na tekućem računu poljoprivrednog gazdinstva, fiskalni isečak, obračun amortizacije, popisna lista o promeni cena i dr.) na osnovu koje je knjižena poslovna promena;
 • u kolonama 4, 5 i 6 - prihod od prometa dobara i usluga poljoprivrednih gazdinstva - obveznici PDV koji obavljaju delatnost prometa dobara u maloprodaji, i u komisionima, na osnovu podataka (fiskalni isečak, račun i dr.) o prometu dobara, unose iznos oporezivog prometa sa obračunatim PDV, s tim što u kolonu 4a unosi iznos oporezivog prometa sa obračunatim PDV za izvršen promet po opštoj stopi, a u kolonu 4b unosi iznos oporezivog prometa sa obračunatim PDV za izvršen promet po posebnoj stopi; poljoprivredna gazdinstva - obveznici PDV koji obavljaju promet dobara na veliko, i proizvođači dobara koji svoje proizvode prodaju sa skladišta, unose podatke razvrstane po stopama u kol. 4a i 4b sa obračunatim PDV, s tim što razvrstavanje vrše na osnovu podataka iz faktura, odnosno drugih isprava o prodaji dobara; poljoprivredna gazdinstva koji nisu obveznici PDV unose podatke o prometu dobara u kolonu 5; poljoprivredna gazdinstva - obveznici PDV koji obavljaju promet usluga koje pružaju usluge konzumacije jela i pića na licu me­sta (etno restorani i etno pansioni) u kolonu 6a unose vrednost izvršenih usluga na osnovu podataka iz fiskalnog isečka i fakture o izvršenim uslugama sa obračunatim i iskazanim PDV, a poljoprivredna gazdinstva koji nisu obveznici PDV podatke o izvršenim uslugama unose u kolonu 6b; poljoprivredna gazdinstva - obveznici PDV, u svakom obračunskom periodu (jednomesečno, tromesečno), u skladu sa zakonom kojim se uređuje PDV, svode prihode od delatnosti na iznos oporezivog prometa bez PDV, primenom preračunate stope (opšte i posebne) na ukupan promet iskazan u tom periodu, i za dobijen iznos vrše knjiženje sa znakom “storno” - zaokruženjem iznosa i oduzimanjem od zbira iznosa u kolonama gde je izvršeno knjiženje (kol. 4a, 4b i 6a);
 • u kolonu 7 - ostali prihodi, prema vrstama prihoda u skladu sa zakonom kojim se uređuje ra­čunovodstvo i revizija, i podzakonskim propisima kojim se uređuje kontni okvir i sadržina prihoda u kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike (grupe računa 63. - 69);
 • u kolonu 8 - zbir prihoda iz kol. 4-7; u kol. 9-11 koje popunjavaju poljoprivredna gazdinstva i ob­veznici PDV, unose se podaci koji odgovaraju podacima iz evidencije PDV, i to:
 • u kolonu 9 - iznos obračunatog PDV za isporučena dobra i usluge;
 • u kolonu 10 - iznos prethodnog poreza iskazanog u fakturama za isporučena dobra i usluge;
 • u kolonu 11 - podatak o iznosu uplaćenog PDV; ovaj podatak se unosi na osnovu naloga o izvršenoj uplati po podnetoj prijavi u skladu sa propisima koji uređuju PDV, za poreski period; ako je u poreskom periodu iskazan iznos prethodnog poreza veći od iznosa obračunatog poreza za isporučena dobra i usluge, u ovu kolonu unosi se iznos iz naloga za koji je izvršen povraćaj, s tim što se taj iznos knjiži crvenim stornom (-);
 • u kolonu 12 - poljoprivredna gazdinstva - obveznici PDV unose nabavnu vrednost robe (neto-fakturna vrednost i direktni troškovi nabavke - zbir iznosa iz kol. 6 i 7 iz evidencije KL), rezervnih delova namenjenih prodaji (servisiranje), nabavnu vrednost reprodukcionog materijala, nabavnu vrednost alkoholnih pića i namirnica u ugostiteljstvu (iz fakture dobavljača), nabavnu vrednost otkupljenog zlata i drugog materijala koji se koristi za izradu novog proizvoda (iznos iz kolone 5 - evidencije PM); obveznici PDV koji prodaju komisionu robu u kolonu 12 unose vrednost robe, odnosno proizvoda koji po ugovoru plaćaju komitentu (iznos iz kolone 7 iz evidencije KR); iskazan PDV u fakturama dobavljača unosi se u kolonu 10 - prethodni PDV; poljoprivredna gazdinstva koji nisu obveznici PDV u kolonu 12 unose nabavnu vrednost sa iskazanim prethodnim PDV u fakturi dobavljača; 9)
 • u kolonu 13 - poljoprivredna gazdinstva - obveznici PDV unose vrednost sopstvenih proizvoda bez PDV ), ako se ovi proizvodi prodaju krajnjim potrošačima; zlatarske radnje u kolonu 13. unose vrednost proizvedenih sopstvenih proizvoda (iznos kolone 7 iz evidencije PM pomnožen prodajnom cenom bez PDV); poljoprivredna gazdinstva koja imaju etno pansione i etno restorane u kolonu 13 unose vrednost jela i pića po prodajnim cenama sa ukalkulisanim PDV za usluge konzumiranja jela i pića na licu mesta (iznos kolone 13 iz evidencije DPU); poljoprivredna gazdinstva koji nisu obveznici PDV u kolonu 13 unose vrednost sopstvenih proizvoda bez PDV;
 • u kolonu 14 - poljoprivredna gazdinstva koji obavljaju trgovinsku i ugostiteljsku delatnost, zavisno od toga da li su obveznici PDV, unose iznos razlike u ceni (kolona 8 iz evidencije KL); prilikom vršenja nivelacije cena robe, unosi se i iznos povećanja ili smanjenja prodajne cene robe na osnovu popisne liste, a u slučaju smanjenja cena, iznos tog smanjenja označava se znakom “storno” - zaokruživanjem iznosa i oduzima se od zbira iznosa u kolonama gde je knjižen;
 • u kolonu 15 - poljoprivredna gazdinstva - obveznici PDV koji obavljaju trgovinsku delatnost na malo ili sopstvene proizvode stavljaju u promet krajnjim potrošačima, unose iznos obračunatog PDV ;
 • u kolonu 16 - zbir iznosa iz kol. 12, 14 i 15 ili zbir iznosa iz kol. 13 i 15; poljoprivredna gazdinstva  koji obavljaju ugostiteljsku delatnost kroz etno pansione i restorane, u ovu kolonu prenose iznos iz kolone 13, a poljoprivredna gazdinstva koja sopstvene proizvode prodaju krajnjim potrošačima na malo, u ovu kolonu unose zbir prodajne vrednosti proizvoda iz kolone 13 i iznos obračunatog PDV iz kolone 15;
 • u kolonama 17-19 - rashodi u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima;
 • u kolonu 20 - ukupni rashodi, kao zbir iznosa iz kol. 12, 17, 18 i 19;
 • u kolonu 21 - podaci o prometu na računu poljoprivrednog gazdinstva, prema izvodu o promenama i stanju na računu kod banke, s tim što se posebno iskazuju iznosi izvršenih uplata na račun, a posebno iznosi izvršenih plaćanja. Na kraju poslovne godine, radi iskazivanja finansijskog rezultata, vrši se sabiranje podataka iz svih kolona i njihov zbir se iskazuje u vidu međuzbira pre zaključivanja poslovnih godina, i to: u kolonu 12, unosi se nabavna vrednost zaliha robe, reprodukcionog materijala i rezervnih delova, utvrđena popisom na kraju godine; ukupan zbir iznosa nabavne vrednosti kolone 12, umanjen za nabavnu vrednost utvrđenu popisom na kraju godine, predstavlja ukupan iznos nabavne vrednosti prodate robe, repromaterijala sadržanih u prodatim proizvodima i ugrađenih rezervnih delova, a popisno stanje iskazuje se kao početno stanje u poslovnim knjigama za narednu godinu;  u kolonu 12 unosi se i srazmeran deo reprodukcionog materijala u zalihama proizvoda iz kolone 13 poslovne knjige PK 1, u kolonu 19 unosi se ispravka vrednosti na teret vanrednih rashoda kada se utvrdi da na kraju godine nije izvršena naplata prodatih proizvoda, robe i usluga, a od dana dospelosti za naplatu do kraja godine je proteklo više od 60 dana; kad se u toku naredne godine izvrši naplata tog potraživanja, ispravljen iznos knjiži se u korist prihoda u kolonu 7.
Slika14-KnjigaPK1

Izveštaji iz modula KNJIGA PRIHODA I RASHODA
Radni ekran sa izveštajima KNJIGE PRIHODA I RASHODA poziva se klikom na dugme izveštaji u donjem levom uglu početnog ekrana ovog modula. Pozivanje, pregled i štampanje ovih izveštaja obavlja se po opštim pravilima koja su opisana u poglavlju 2.Osnovni pojmovi/unos podataka.

Ovaj modul sadrži sledeće izveštaje:
 • Katalog elemenata poslovanja - Predstavlja listu svih elemenata unetih na radnom ekranu KA­TALOZI/elementi poslovanja. Izveštaj se može pozvati za sve elemente koje katalog sadrži, ili za jednu željenu kategoriju, njenim izborom u padajućem meniju.
 • Kartica elemenata poslovanja - Prikazuje sve promene (nabavke i potrošnju) izabranog elementa za željeni period. Izveštaj sadrži količinski saldo, odnosno stanje na kraju posmatranog perioda, saldo ulaza i izlaza, kao i sumu nabavnih vrednosti.
 • Katalog poslovnih partnera - Predstavlja listu poslovnih partnera poljoprivrednog gazdinstva koji su uneti na radnom ekranu KATALOZI/poslovni partneri.
 • Knjiga prihoda-rashoda - Izveštaj sadrži sve unete prihode i rashode za izabrani period, njihove sume i saldo.
 • Knjiga ulaznih računa - Prikazuje sve rashode koji su nastali u izabranom vremenskom periodu.
 • Knjiga izlaznih računa - Je izveštaj na kome su prikazani svi prihodi koji su nastali u izabranom vremenskom periodu.
 • Promet za poslovnog partnera - Posle pozivanja ovog izveštaja potrebno je definisati željeni period za koji se traži izveštaj, zatim u padajućem meniju pod nazivom Za element poslovanja izabrati jednog od poslovnih partnera poljoprivrednog gazdinstva. U tabeli ovog izveštaja opisane su sve promene koje su izvršene u traženom vremenskom periodu.
 • Promet artikala po poslovnim partnerima - U tabeli ovog izveštaja nalaze se uneti podaci o svim nabavkama (sa analitikom računa) koje su izvršene u traženom vremenskom periodu od određenog dobavljača.
BILJNA PROIZVODNJA
U modulu BILJNA PROIZVODNJA evidentiraju se sve radne operacije tokom proizvodnog ciklusa biljne proizvodnje i dobijaju izveštaji vezani za proizvodnju i troškove proizvodnje.
Početni radni ekran ovog modula sadrži sledeće elemente:
 • Lista proizvodnih godina - U listi za izbor proizvodnih godina nalaze se one godine koje su otvorene u modulu KNJIGA GAZDINSTVA/gazdinstvo, a izabrana godina ispisana je crvenom bojom iznad ove liste.
 • Meni za izbor radne operacije (analiza zemljišta, obrada, setva, đubrenje, nega, zaštita, žetva i izveštaji). Klikom na neki od ovih dugmića otvara se radni ekran za unos željene radne operacije, dok se u tabeli izvršeni radovi na datoj parceli tada vidi isključivo izabrana vrsta podataka.
 • Tabela Plan biljne proizvodnje - U ovoj tabeli nalazi se proizvodni plan za izabranu proizvodnu godinu. Plan je prethodno definisan u modulu KNJIGA GAZDINSTVA/proizvodni plan. U ovoj tabeli biramo aktivno proizvodno polje levim klikom miša na njegov naziv. Izabrano proizvodno polje ispisano je crvenom bojom u tabeli plan biljne proizvodnje, dok su u tabeli sa desne strane ekrana prikazani sve unete radne operacije za izabrano proizvodno polje.
 • Tabela za detaljan opis izvršenih radnih operacija (pod nazivom – izvršeni radovi na izabranoj parceli). U ovoj tabeli prikazane su sve radne operacije izvršene na izabranom proizvodnom polju u određenoj proizvodnoj godini.
 • Polja za unos i pregled podataka.

Da bi se modul BILJNA PROIZVODNJA mogao adekvatno koristiti, potrebno je prethodno izvršiti unos podataka na sledećim radnim ekranima:
 • KATALOZI/Poslovni partneri;
 • KATALOZI /Katalog elemenata poslovanja;
 • KNJIGA GAZDINSTVA/Gazdinstvo;
 • KNJIGA GAZDINSTVA/Fond zemljišta;
 • KNJIGA GAZDINSTVA/Proizvodni plan;
 • KNJIGA GAZDINSTVA/Mehanizacija.
Slika16-PocetniEkranModulaKnjigaPolja

Unos rezultata analize zemljišta
Otvaranjem ovog radnog ekrana (klikom na odgovarajuće dugme u meniju za izbor radne operacije) pruža nam se mogućnost pregleda ranije unetih rezultata analize zemljišta. Za pregled, potrebno je u tabeli fond zemljišta izabrati parcelu za koju je rađena analiza, i nakon toga u tabeli rezultati analize zemljišta izabrati vrstu analize za koju želimo detaljan pregled, u poljima sa desne strane ekrana.
Unos novih rezultata analize zemljišta započinjemo izborom parcele levim klikom miša na ime parcele u tabeli fond zemljišta. Kada smo izabrali željenu parcelu, klikom na komandu novi započinjemo unos. Ukoliko na jednom dokumentu imamo rezultate za više vrsta analiza zemljišta, potrebno je postupak unosa ponoviti za svaku vrstu analize.

Unos radnih operacija
Sve radne operacije u okviru biljne proizvodnje evidentiraju se po istom postupku. Osnova za unos podataka je radni nalog, čije je popunjavanje detaljno objašnjeno.

Postupak za unos radnih operacija je sledeći:
 1. Nakon startovanja programa otvaramo modul BILJNA PROIZVODNJA
 2. Zatim u listi za izbor proizvodne godine izaberemo proizvodnu godinu za koju unosimo radni nalog.
 3. U tabeli plan biljne proizvodnje odaberemo proizvodno polje na kome je izvršena radna operacija, zatim se, u tabeli izvršeni radovi na izabranoj parceli prikazuju sve unete ope­racije za izabrano polje.
 4. U Meniju radnih operacija izaberemo vrstu radne operacije (obrada, đubrenje, setva, nega, zaštita ili žetva), na koju se odnosi radni nalog.
 5. Klikom na dugme novi počinjemo sa unosom podataka. Polja za unos podataka na svim radnim ekranima (osim na ekranu setva), podeljena su u šest celina (kao i radni nalog) i popunjavaju se sledećim redosledom:
  • Radni nalog – Ovde upisujemo broj radnog naloga i datum obavljanja radne operacije.
  • Radna operacija – U padajućem meniju odabiremo radnu operaciju za koju je sastavljen radni nalog (ova informacija upisana je u polju napomene pored obeležene vrste rada u radnom nalogu).
  • Materijal – U padajućim menijima biramo dobavljača i materijal, koji su označeni na radnom nalogu i zatim upisujemo količinu i cenu materijala.
  • Mehanizacija – Na osnovu radnog naloga biramo mašinu u padajućem meniju i zatim upisujemo broj sati rada mašine.
  • Rad članova i sezonski radnici – ovde unosimo podatke o utrošenom radu (plaćenom i neplaćenom).
 6. Nakon unosa svih podataka, sačuvaćemo ih klikom na dugme snimi, i oni će sada biti predstavljeni u tabeli izvršene operacije na datoj parceli.
 7. Ukoliko je u radnoj operaciji korišćena jedna vrsta materijala i jedna mašina unos radnog naloga je ovim završen. Kada je prilikom neke radne operacije korišćeno više vrsta materijala i više od jedne mašine, potrebno je ponoviti ceo postupak unosa uz sledeće izmene:
  • Upisujemo isti broj radnog naloga ali dodajemo oznaku /1, (za sledeći /2, /3... itd.)
  • Kod materijala (i/ili mašina) upisujemo sledeću stavku iz radnog naloga.
  • Polja za unos podataka o utrošku rada ostavljamo prazna (ako smo uneli sav rad u prethodnom radnom nalogu) ili upisujemo neku vrednost, ako rad delimo na podradne naloge.
Ovaj postupak ponavljamo dok ne unesemo sve podatke sa radnog naloga.

Slika17-UnosRadnihOperacija

Pregled, izmena i brisanje podataka o radnim operacijama
Ove radnje vrše se po opštim pravilima opisanim u poglavlju 2. Osnovni pojmovi/unos podataka. Da bi podatke pregledali, izmenili ili obrisali moramo doći do njihovog prikaza na radnom ekranu. Put od glavnog menija programa do radnog ekrana sa željenom radnom operacijom, sastoji se iz sledećih koraka:
 • U glavnom meniju levim klikom miša otvorimo modul BILJNA PROIZVODNJA.
 • Na početnom ekranu modula BILJNA PROIZVODNJA odaberemo proizvodnu godinu za koju je unet podatak.
 • U tabeli plan biljne proizvodnje izaberemo proizvodno polje na kome je izvršena tražena radna operacija. Nakon ovoga, u tabeli izvršeni radovi na izabranoj parceli vide se sve unete operacije za izabrano polje.
 • Ukoliko prikaz unetih radnih operacija želimo da ograničimo na određenu radnu operaciju, u meniju radne operacije, levim klikom miša izaberemo vrstu radne operacije (obrada, đubrenje, setva, nega, zaštita ili žetva).
 • U tabeli Izvršene operacije na datoj parceli izaberemo traženu operaciju (izbor možemo izvršiti na osnovu: broja radnog naloga, datuma vršenja operacije i vrste operacije).

Kada smo odabrali radnu operaciju, sa njom možemo manipulisati na opisan način uz pomoć komandi koje se nalaze u donjem desnom uglu ekrana.

RadniNalogPopunjavanje radnog naloga:
 1. U polje radni nalog br. upisujemo hronološki brojeve prema redosledu radnih operacija. Posle oznake / upisuje se proizvodna godina za koju se sastavlja radni nalog.
 2. Sledi popunjavanje grupe polja koja određuju gde i kada smo radili (Datum, Broj parcele, Naziv parcele i Setvena kultura).
 3. Zatim vršimo izbor vrste rada (šta smo radili) – potrebno je označiti jednu od ponuđenih vrsta rada, i u prostoru pod nazivom Napomene preciznije definisati radnu operaciju upisujući njen naziv.
 4. U polje Naziv mašine upisuju se korišćena mehanizacija, koja je u vlasništvu gazdinstva, odnosno ona koja je uneta u program na radnom ekranu KNJIGA GAZDINSTVA/mehanizacija. Ovde se upisuje i vreme (u satima) korišćenja mehanizacije na parceli za koju se popunjava radni nalog.
 5. U polje naziv materijala unosimo materijal pod istim nazivom kako smo ga uneli u KNJIGU PRIHODA I RASHODA/katalog roba i usluga. U polje cena, upisujemo cenu po kojoj smo evidentirali nabavku materijala u KNJIZI PRIHODA I RASHODA/rashodi.
 6. U polje rad članova domaćinstva unosimo broj članova koji su radili i broj radnih sati trajanja radne operacije. Ovde se evidentira sav neplaćeni rad, odnosno rad svih članova porodice, a ne samo onih koji su formalno članovi gazdinstva.
 7. U polje rad sezonskih radnika upisujemo broj sati rada (po radniku), broj radnika, cenu rada po satu i ukupnu vrednost plaćenog rada.
 8. U polje Naziv direktnog troška unosimo troškove koji se odnose samo na jedan proizvod. Program podržava unos sledećih direktnih troškova: 1. usluge mehanizacije, 2. savetodavne usluge, 3. usluge transporta, 4. kombajniranje i 5. ostale direktne usluge. Osim naziva, potrebno je uneti i cenu direktnog troška.


Izveštaji iz modula BILJNA PROIZVODNJA
Pozivanje, pregled i štampanje izveštaja odvija se po pravilima opisanim u poglavljima ovog uputstva. Ekran sa izveštajima poziva se klikom na dugme izveštaji u meniju za izbor radne operacije.

Plan biljne proizvodnje
Izveštaj plan biljne proizvodnje predstavlja plan proizvodnje koji je unet u program na početku proizvodne godine. Nakon izbora proizvodne godine, u padajućem meniju dobijamo pregled izveštaja. Izveštaj sadrži podatke o planiranoj proizvodnji po parcelama (odnosno po poljima).
Izveštaj sadrži saldo planiranih vrednosti za proizvodnu godinu.

Knjiga polja
Izveštaj knjiga polja prati formu tradicionalne knjige polja sa kojom su se poljoprivredni proizvođači često sretali.
Izveštaj se sastoji iz tri celine:
 • Naslovna stranica;
 • Podaci o parceli i rezultati analize zemljišta (ukoliko su uneti za tu godinu);
 • Podaci o radovima na parceli sa pregledom vrednosti korišćenog materijala.

Korišćenje mehanizacije
Troškovi mehanizacije u programu Farmsoft, izračunavaju se na osnovu vremena korišćenja pojedinih mašina. Takođe, korisniku je ostavljena mogućnost da sam unosi potrošnju goriva. Ovaj izveštaj prikazuje radne sate i unetu potrošnju goriva po mašini za izabranu proizvodnu godinu.

Kalkulacija
Ovaj izveštaj pruža korisniku informacije o ostvarenim prihodima, rashodima i finansijskom rezultatu proizvodnje određenog proizvoda u okviru proizvodne godine.
Jedna proizvodnja obuhvata radne operacije na svim poljima na kojima se gaji određeni proizvod (proizvod se definiše u planu proizvodnje preko padajućeg menija šifra kulture). Za pregled kalkulacije potrebno je definisati za koju proizvodnu godinu i za koji proizvod želimo kalkulaciju.
Kalkulacija proizvodnje sadrži sledeće informacije:
 • Opšte informacije o proizvodnji (proizvod, proizvodna godina i šifra kulture).
 • Informacije o parcelama na kojima je gajen proizvod za koji je sastavljena kalkulacija (broj i naziv parcele sa podacima o površini parcela i ukupnoj površini).
 • Informacije o svim prihodima vezanim za dati proizvod (prihodi od prodaje glavnog i sporednog proizvoda, prihodi od subvencija i prihodi od osiguranja).
 • Informacije o ostvarenim troškovima u proizvodnji (troškovi materijala, mehanizacije, ostali direktni troškovi, troškovi rada i opšti troškovi).
 • Pokazatelje uspeha:
  • Bruto marža - Izračunava se po formuli UKUPNI PRIHOD – DIREKTNI TROŠKOVI PROIZVODNJE;
  • Stopa bruto marže - Izračunava se po formuli BRUTO MARŽA / VREDNOST PROIZVODNJE x 100;
  • Profit bez troškova amortizacije i finansiranja - Izračunava se po formuli UKUPNI PRIHOD – UKUPNI TROŠKOVI;
  • Profitna stopa - Izračunava se po formuli PROFIT / UKUPNI TROŠKOVI x100 predstavlja ukupan neplaćeni rad u satima;
  • Ukupni neplaćeni rad.

Analitička kalkulacija proizvodnje je jedno od osnovnih sredstava u analizi poslovanja poljo­privrednog gazdinstva, i kao takvu, neophodno ju je koristiti prilikom planiranja proizvodnje.

Zbirna kalkulacija
Zbirna kalkulacija predstavlja sumarni pregled kalkulacija svih proizvoda koji su zastupljeni na gazdinstvu u određenoj proizvodnoj godini.
Ovaj izveštaj sadrži podatke o parcelama koje su korišćene u procesu proizvodnje, podatke o prihodima po pojedinačnim proizvodnjama, ukupne troškove i pokazatelje uspeha.
Način podele troškova, kao i način izračunavanja pokazatelja uspeha, identičan je kao kod predhodnog izveštaja – kalkulacija.
Bruto marža gazdinstva predstavlja ukupan prihod umanjen za varijabilne troškove (uključujući i gorivo). Ovaj pokazatelj se koristi u okviru FADN sistema Evropske Unije za klasifikaciju gazdinstva.
Profit koji je ovde prikazan predstavlja sumu plata, profita, amortizacije, troškova finansiranja i rente na zemljište u posedu gazdinstva, i odnosi se na ukupnu biljnu proizvodnju u izabranoj proizvodnoj godini.

Program sadrži grupu izveštaja, gde korisnik može izvršiti pregled radnih naloga po različitim kriterijumima, u zavisnosti od potreba korisnika.

Radni nalozi za godinu

Pozivanjem ovog izveštaja prikazuje se lista svih radnih naloga koji se odnose na izabranu proizvodnu godinu.
Podaci su hronološki sortirani po brojevima radnih naloga. Ovaj izveštaj omogućava brzo upoređivanje podataka koji se nalaze u papirnoj formi sa onima koji su uneti u računar, i otkrivanje eventualnih grešaka.

Radni nalozi za proizvodno polje
Ovaj izveštaj sadrži sve radne naloge koji su uneti za određeno proizvodno polje u izabranoj proizvodnoj godini.

Radni nalozi za kulturu
Ovaj izveštaj sadrži sve radne naloge koji su uneti za izabranu kulturu, bez obzira o kojoj parceli je reč.

Radni nalozi za operaciju
Za pregled i štampu ovog izveštaja potrebno je definisati, u padajućim menijima, proizvodnu godinu i radnu operaciju za koje želimo izveštaj.
Ovaj izveštaj nam pruža uvid u ostvarene troškove materijala za izabranu radnu operaciju (đubrenje, setva, zaštita...) na svim parcelama gazdinstva.
PROIZVODNJA MLEKA
Farmsoft s2010 - Agromix je aplikacioni softver osmišljen da pored praćenja biljne proizvodnje omogućava i evidentiranje i analiziranje proizvodnih, reproduktivnih, zdravstvenih i ekonomskih parametara stada muznih krava.
Da biste uspešno koristili Farmsoft, potrebno je da zabeležite informacije kao što su: osemenjavanje, telenje, tretmani pojedinačnih grla i podaci o ishrani, i na osnovu ovih unosa na raspolaganju su vam izveštaji koji treba da olakšaju analizu i planiranje poslovanja.
Farmsoft nudi proizvođačima, konsultantima i veterinarima korisno dijagnostičko sredstvo, jer čuva sve podatke o istoriji svih životinja na farmi, i nudi ih na uvid u pristupačnom formatu izveštaja. Omogućen je potpun pristup prethodnim laktacijama, kao i uklonjenim grlima, i može se naknadno vršiti njihova izmena, dodavanje i brisanje.
Farmsoft je prvenstveno kreiran za potrebe malih i srednjih farmi.
Da bi farmeri lakše pratili profitabilnost na farmi, odnosno sve prihode i troškove, dajemo nekoliko najbitnijih stavki prihoda i troškova koje je neophodno pratiti, da bi se imao uvid u poslovanje, odnosno za dalje analize i usmeravanje poslovanja.
Prihodi farme: Prihodi od prodaje mleka, premije, regresi i subvencije, prodaja grla, prodaja stajnjaka.
Troškovi farme: Troškovi ishrane (priprema silaže, sena, koncentrovanih hraniva i dodataka hrani), prostirka, troškovi veterine i v.o., energenti i voda, sitan inventar, održavanje mašina, opreme i objekata, osiguranje, zarade zaposlenih...

Početni radni ekran ovog modula se sastoji od sledećih elemenata:
 • Izbornik fond grla - Ovaj izbornik nalazi se u gornjem levom uglu ekrana. Uz pomoć njega korisnik selektuje kategoriju grla čiji prikaz želi u listi grla. Izbor kategorije vrši se levim klikom miša na naziv kategorije.
 • Tabela lista grla - Lista grla sadrži ID brojeve grla čija je kategorija trenutno obeležena u izborniku fond grla. Ova tabela služi za navigaciju, odnosno pomoću nje korisnik bira grlo čiji će detaljan prikaz dobiti u kartonu izabranog grla (koji se nalazi sa desne strane ove liste).
 • Tabela karton izabranog grla - U tabeli – karton izabranog grla prikazuju se svi uneti podaci o događajima koji se odnose na grlo koje je označeno u listi grla. Nakon otvaranja nekog od radnih ekrana u kartonu izabranog grla prikazani su samo podaci uneti na izabranom radnom ekranu.
 • Meni za izbor radnog ekrana - Ovaj meni nalazi se na donjoj levoj strani ekrana, i uz pomoć njega korisnik otvara radne ekrane za unos, izmenu i brisanje podataka o izvršenim radnim operacijama i svim događajima koji se evidentiraju na farmi. Pre otvaranja radnog ekrana potrebno je označiti grlo za koje se vrši unos. U toku rada trenutno aktivan radni ekran označen je crvenom bojom. Radni ekrani mogu se pozivati isključivo sa početnog ekrana, odnosno, nije moguće otvoriti radni ekran pre zatvaranja prethodno otvorenog.
Slika20-PocetniEkranModulaMlekarstvo

U toku rada (kada je otvoren neki od radnih ekrana), korisniku su uvek dostupne sledeće informacije:
 • Koji je status grla za koje se unose podaci – u izborniku fond grla.
 • ID i ime grla – u tabeli lista grla.
 • Koji je radni ekran aktivan – u meniju za izbor radnog ekrana.

Trenutno aktivni elementi su uvek obeleženi crvenom bojom u tabelama i menijima.

Unos podataka
Prvi korak za pravilan unos podataka je definisanje vrste podataka koju unosimo. Zatim,u meniju za izbor radnog ekrana otvaramo odgovarajući radni ekran i unosimo podatke prema opisanim pravilima za unos podataka u poglavlju 2.Osnovni pojmovi/unos podataka.
U nastavku ćemo detaljnije opisati unos pojedinih vrsta podataka.

Matična evidencija (prijava grla)
Prijava grla javlja se u tri slučaja:

Inicijalna prijava svih grla prilikom uvođenja softvera
Kod uvođenja softvera prijavljuju se matični podaci grla, dok se istorija grla evidentira na drugim radnim ekranima; ukoliko postoje relevantni podaci o osemenjavanjima, telenjima, laktacijama, lečenjima... Program omogućava unošenje i izmenu podataka bez obzira na vreme događaja.

Prijava teladi (rođenih na farmi)
Podatke o telenju unosimo na radnom ekranu telenje dok na ekranu prijava grla unosimo matične podatke, kada ih farmer dobije. Sam kupoprodajni ugovor evidentiramo u modulu KNJIGA PRIHODA I RASHODA, dok istoriju grla (ukoliko nam je dostupna) unosimo na način kao kod uvođenja softvera.

Prijava nabavljenih grla
I u ovom slučaju prijavljujemo samo matične podatke. Da bi započeli sa prijavom novog grla, potrebno je kliknuti na dugme prijava grla u meniju za izbor ekrana za unos. Izmena, brisanje i upis novih podataka vrši se po opisanim pravilima.
Program omogućava izmenu svih podataka, osim ID broja.

Promena statusa grla
Status grla se određuje prilikom prijave, i grlo mora biti svrstano u jednu od glavnih kategorija:
 • U muži;
 • Zasušene;
 • Telad;
 • Junad;
 • Priplodne junice;
 • Bikovi.

Osim ovih glavnih kategorija grlo može biti svrstano i/ili u neku od pomoćnih kategorija:
 • Bolesne;
 • Osemenjene;
 • Steone;
 • Prodate;
 • Uginule;
 • Škartirane.

Promena statusa grla vrši se na istoimenom radnom ekranu (kada je u izborniku grla obeleženo grlo za koje želimo da promenimo status). Promena statusa vrši se jednostavno - klikom na željeni status. Nakon ovoga, grlo se nalazi u traženoj kategoriji u izborniku fond grla.
Promene statusa koje se dešavaju na osnovu događaja koji se evidentiraju u programu, vrše se automatski. To su sledeće promene:
 • Zasušene → u muži (telenje);
 • U muži → zasušene (prekid muže);
 • Sve → osemenjene (osemenjavanje);
 • Sve → bolesne (lečenje);
 • Bolesne → Sve (ozdravila);
 • Sve → prodate (odlazak sa farme);
 • Sve → uginule (odlazak sa farme);
 • Sve → škartirane (odlazak sa farme).

Promene statusa koje sam korisnik unosi su sledeće:
 • Telad → junad;
 • Junice → steone junice;
 • Osemenjene → steone.

Korisnicima je ostavljena mogućnost da sami koriguju i status.

Slika21-MaticnaEvidencija


Unos događaja o pojedinačnim grlima
U ovu grupu unosa spadaju:
 • Lečenje;
 • Osemenjavanje;
 • Telenje;
 • Zasušenje;
 • Odlazak sa farme;
 • Ocenjivanje.

Prilikom unosa ove vrste podataka potrebno je najpre obeležiti grlo za koje unosimo podatke u listi fond grla, a zatim otvoriti odgovarajući ekran za unos u meniju za izbor radnog ekrana. Nakon toga vršimo upis, izmenu i brisanje podataka.

Slika22-UnosPodataka

Unos podataka o proizvodnji mleka
Na radnom ekranu proizvodnja mleka unose se podaci o proizvodnji i raspodeli mleka.
Proizvodnja mleka deli se na:
 • Predato mleko;
 • Mleko dato teladima;
 • Uništeno mleko;
 • Mleko utrošeno na gazdinstvu;
 • Mleko prodato na gazdinstvu (direktna prodaja).

Za pravilno funkcionisanje programa i dobijanje kvalitetnih analiza poslovanja farme od presudnog je značaja da farmer redovno i precizno unosi ove podatke. Podatke o prihodima od prodaje mleka korisnik unosi u modulu KNJIGA PRIHODA I RASHODA / unos prihoda.
Podatke o kvalitetu mleka gazdinstvo unosi ukoliko ih poseduje i ima potrebu za njihovim praćenjem.
Ukoliko gazdinstvo mleko predaje istog dana većem broju otkupljivača, ili jedan deo predaje otkupljivaču a drugi prodaje direktno kupcima na farmi, potrebno je ponoviti unos za taj datum onoliko puta koliko imamo različitih otkupljivača. Mleko koje je prodato na farmi treba evidentirati zajedno, a za kupca navesti fizičko lice. Na ovaj način se evidentira i prodaja sira sa gazdinstva (izraženo u potrebnoj količini mleka za njegovu proizvodnju).

Unos rezultata kontrole mlečnosti
Kontrola mlečnosti podrazumeva mesečne analize proizvodnje mleka od strane osnovnih selekcijskih službi. Rezultati ovih kontrola odnose se na količinu i kvalitet mleka grla koja se trenutno nalaze u laktaciji, i unose se u računar na radom ekranu kontrola mlečnosti koji se poziva klikom na istoimeno dugme u meniju Za izbor radnog ekrana.
Za razliku od proizvodnje mleka koja se unosi zbirno za celu farmu, podaci o kontroli mlečnosti unose se pojedinačno za svako grlo, te je pre unosa potrebno obeležiti grlo (u fondu grla) za koje se vrši unos.
Ukoliko korisnik unosi zbirne podatke o proizvodnji mleka i mesečne rezultate kontrole mlečnosti, program će na osnovu ovih podataka računati dnevnu proizvodnju mleka po grlu. Korisniku je ostavljena mogućnost i da unosi svakodnevno proizvodnju mleka po grlu (na radnom ekranu za unos kontrole mlečnosti).

Unos podataka o ishrani
U cilju dobijanja kvalitetnih izveštaja o troškovima ishrane i profitabilnosti grla, korisnik treba da evidentira: vrste i cene hraniva, normative ishrane (sastav obroka) i potrošnju hrane.
Evidencije koje se vode o ishrani, prema učestalosti unosa podataka možemo podeliti na povremene i svakodnevne.
U povremene spadaju: unos komponenti, normativa ishrane i definisanje rešima ishrane za sva grla. Njih unosimo jedanput nakon uvođenja programa, dok kasnije po potrebi vršimo korekcije.
Nakon toga, svakodnevno knjižimo utrošene količine hrane.

Rb. Komponente Normativi ishrane
Režimi ishrane
Grlo
1. Silaža Telad 5 kg – za telad 5698
2. Koncentrat Junice 20 kg - za junad 3512
3. Mleko U prvih 100 dana laktacije 43 kg – u lakt. I 8795
4. Repini rezanci U laktaciji II 41 kg – u lakt II 1247
5. Lucerka Zasušene 18 kg – za zasušene 9154

Tabela 2
- primeri za termine koji se koriste u evidentiranju ishrane


Početni unos podataka
Prvo vršimo unos komponenti za ishranu u modulu KATALOZI/katalog elemenata poslovanja, na način koji je opisan u poglavlju 4.3. Katalozi. Potrebno je uneti cene za sve komponente.
Zatim unosimo režime ishrane na radnom ekranu KATALOZI/normativi. Ovaj radni ekran sadrži dve tabele:
 • Tabelu uneti normativi – koja sadrži listu definisanih normativa i
 • Tabelu komponente normativa – u kojoj se vrši izbor komponenti normativa.

Normativ se može sastojati od jedne ili više komponenti.
Unos otpočinjemo klikom na dugme novi. Nakon upisa šifre, naziva i jedinice mere klikom na dugme snimi otvaramo tabelu za izbor komponenti. Komponente biramo iz padajućeg menija (u dnu ekrana), zatim upisujemo udeo hraniva u normativu (kg/1000kg). Zbir svih hraniva mora biti 1000.

Slika23-UnosNormativa

Drugi korak predstavlja definisanje režima ishrane za svako grlo. Unos se vrši na radnom ekranu PROIZVODNJA MLEKA/režimi ishrane i sastoji se od izbora odgovarajućeg režima ishrane iz padajućeg menija i određivanja dnevnog utroška hrane. Definisanjem obroka za sva grla, u program su uneti svi podaci potrebni za knjiženje ishrane.
Bitno je napomenuti da korisnik na ovom radnom ekranu treba da unese sve promene u režimima ishrane i količinama hrane koje se odnose na određeno grlo (nakon zasušenja, telenja, prelaska u višu kategoriju...).

Slika24-DefinisanjeRezimaIshrane

Knjiženje ishrane
Svakodnevno knjiženje ishrane vršimo na radnom ekranu proizvodnja mleka/knjiženje ishrane.
Elementi ovog radnog ekrana su:
 • Tabela – Vrsta hrane, u kojoj se nalaze uneti režimi ishrane.
 • Tabela – Životinje na toj hrani, gde su prikazana grla koja su na označenom normativu.
 • Tabela – Proknjižene utrošene količine, sadrži listu proknjiženih dokumenata.
 • Tabela – Analitika dokumenata, predstavlja detaljan prikaz dokumenata (količinu hrane po normativima).
 • Komande – Knjiženje i brisanje.

Na ovom ekranu se nalaze i polja koja prikazuju broj grla na trenutno označenom režimu ishrane, kao i potrebne dnevne količine za istim.
Za pravilno funkcionisanje programa potrebno je svakodnevno proknjižiti utrošak svih hraniva (režima ishrane).

Postupak knjiženja ishrane je sledeći:
 • U tabeli Vrste hrane potrebno je obeležiti normativ (vrstu hrane) za koji vršimo knjiženje,
 • Klikom na polje Dokument vršimo generisanje broja dokumenta,
 • Klikom na dugme Knjiženje rasknjižavamo utrošene količine hrane.
 • Knjiženje sledećeg normativa istog dana vrši se po ranije generisanom broju dokumenta.

Tabela proknjižene utrošene količine sadrži sve proknjižene dokumente, dok se u tabeli Analitika dokumenta prikazuje sadržaj trenutno obeleženog reda u tabeli proknjižene utrošene količine.

Utrošci hrane se ne evidentiraju pojedinačno za svako grlo.

Slika25-KnjizenjeIshrane


Izveštaji iz modula PROIZVODNJA MLEKA
Pozivanje, pregled i štampanje izveštaja odvija se po pravilima opisanim u poglavljima 2.11. i 2.10.5. ovog uputstva. Ekran sa izveštajima poziva se klikom na dugme izveštaji u meniju sa radnim operacijama.
Modul PROIZVODNJA MLEKA omugućava pregled i štampanje sledećih izveštaja:

Registar grla
Za pregled i štampu ovog izveštaja potrebno je definisati, da li se izveštaj traži za sva grla ili određenu kategoriju, i nakon toga korisnik dobija listu svih unetih podataka za traženu kategoriju.

Kartica grla
Kartica grla omogućava pregled podataka unetih za određeno grlo. Za pregled i štampu izveštaja potrebno je izabrati vremenski period i grlo za koji se traži izveštaj. Nakon toga, potrebno je odrediti koji se sve podaci traže. Ovaj izbor vrši se „štikliranjem” željenih kategorija (jedne ili više njih) u listi sa vrstama podataka. Nakon toga, dobija se izveštaj koji za svaku izabranu kategoriju sadrži jednu tabelu sa unetim podacima o izabranom grlu. Jedna od ponuđenih kate­gorija je i bruto marža za grlo koja bi trebalo da pruži uvid u isplativost pojedinih grla. U izveštaju se posmatraju troškovi ishrane grla, kao i svi drugi direktni troškovi vezani za izabrano grlo.Paralelno sa troškovima, posmatra se i proizvodnja mleka. Na osnovu ovih podataka farmer može steći sliku o isplativosti, odnosno o opravdanosti daljeg držanja određenog grla.

Dnevnik farme
Dnevnik farme je izveštaj koji omogućava pregled svih unetih podataka o događajima na farmi. Za dobijanje izveštaja potrebno je definisati:
 • vremenski period za koji se traži izveštaj,
 • za koje se vrste podataka želi izveštaj (vrste podataka podeljene su na isti način kao i ekrani za njihov unos).

Izveštaj sadrži osnovne podatke o svim traženim događajima za izabrani vremenski period.

Proizvodnja mleka
Ovaj izveštaj sadrži unete podatke o ukupnoj proizvodnji mleka na farmi. Proizvodnja mleka posmatra se po danima i podeljena je na:
 • Predate količine;
 • Količine prodate na farmi;
 • Količine date teladima;
 • Uništene količine.

Kontrola mlečnosti
Ovaj izveštaj pruža uvid u podatke unete na ekranu kontrola mlečnosti. Izveštaj kontrola mlečnosti prikazuje podatke o proizvodnji mleka po grlu. To mogu biti podaci koje korisnik unosi na osnovu sopstvenih merenja, ili podaci osnovne selekcijske službe. Izveštaj se štampa za željeni vremenski period.

Snimak stanja
Izveštaj Snimak stanja pruža uvid u rezultate poslovanja farme u izabranom periodu.
Snimak stanja sastoji se iz tri celine:
 • Pregled brojnog stanja grla po kategorijama,
 • Kalkulaciju proizvodnje,
 • Pokazatelje o proizvodnji mleka.

Izveštaj o laktacijama
Izveštaj o laktacijama predstavlja tabelarni prikaz laktacija izabranog grla.
Svaka laktacija predstavljena je: datumom početka i završetka, brojem dana, ukupnom i pro­sečnom proizvodnjom mleka.
Zaključak
Evidentiranje podataka o poslovanju i proizvodnji na poljoprivrednom gazdinstvu je jedan od preduslova za svaki dalji korak, kako za razvoj pojedinačnih poljoprivrednih gazdinstava, tako i za razvoj poljoprivrede uopšte. Konsultantska kuća Mojsijev je kreiranjem aplikacionog programa FarmSoft S.20.10 – Agromix, dala doprinos rešavanju ovog problema.
Osim kreiranja samog programa Farmsoft, Konsultantska kuća Mojsijev je zadovoljila i druge preduslove za uspešno uvođenje sistema vođenja evidencija u poljoprivredna gazdinstva.
Pre svega, korisnicima je omogućena osnovna obuka, putem dvodnevnih seminara “Upravljajte sa lakoćom”. Takođe, vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava stavljene su na raspolaganje brošure sa ovih seminara “Uvod u farm menadžment“ i “Uvod u direktnu prodaju”.
Uspešno uvođenje i korišćenje programa Farmsoft olakšava “Uputstvo za korisnike” koje, detaljno objašnjava sve aspekte korišćenja softvera.
Za sva pitanja i rešavanje problema koji se mogu javiti, našim korisnicima je na raspolaganju tehnička služba Konsultantske kuće Mojsijev.

Kontakti:
Telefon: 013/837-029   |  e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

Kompletnu PDF verziju UPUTSVA ZA UPOTREBU možete preuzeti ovde.

Uputstvo za upotrebu aplikacionog softverskog paketa FarmSoft S.20.10

Priredio: Ivan Stanojev
Stručni konsultanti: Balog Tibor, Radojica Mojsijev
Lektura i korektura: Vesna Kukić
Godina izdanja: 2011.


....................................................................
CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
631.1:004(035) 004.42FARMSOFT(035)
СТАНОЈЕВ, Иван - Uputstvo za Farmsoft S.20.10 za vlasnike porodičnih poljoprivrednih gazdinstava / Ivan Stanojev. - Vršac : Konsultantska kuća Mojsijev, 2011 (Vršac : Tuli). - 45 str. : ilustr. ; 30 cm
ISBN 978-86-88641-02-9
a) Пољопривредна газдинства - Пословање - Примена рачунара - Приручници b) Апликативни програм “Farmsoft” - Приручници
COBISS.SR-ID 181835532